KOKOUSKUTSU                                                                                   

 

IITTALAN LASITEHTAAN SAIRAUSKASSAN JÄSENTEN VARSINAINEN KASSANKOKOUS PIDETÄÄN MAANANTAINA 28.11.2022 KLO 16.00 SAIRAUSKASSAN TOIMISTOSSA, Kotkajärventie 1 B 3, 14500 IITTALA.

 

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT JA HALLITUKSEN ESITYS SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI:

1.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä valitaan

kokouksen toimihenkilöt;

2.    Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten

palkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot;

3.    Toimitetaan kassankokouksessa valittavien erovuoroisten hallituksen

jäsenten ja varajäsenten vaali;

4.    Toimitetaan tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali;

5.    Esitetään hallituksen selonteko kassan tilasta 31.10.2022;

6.    Käsitellään sääntömuutosesitykset:

Sääntöihin esitetään seuraavat muutokset 1.1.2023 alkaen

 

Hallituksen esitys kassan sääntöjen muuttamiseksi 1.1.2022 voimaan tulleista laista eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021) ja vakuutuskassalaista (948/2021) sekä 1.8.2022 voimaan tulleesta perhevapaauudistuksesta johtuen (§ 2-10, 13-25, 29-31, 33-35, 37-39, 42-48, 50 ja 52-54).

Sääntöihin on muutettu kaikkiin tarvittaviin pykäliin uutta lainsäädäntöä vastaavat lainkohdat sekä uusien lakien ja perhevapaauudistuksen mukaiset termit (kuten jäsen muutettu vakuutetuksi, jäsenmaksu vakuutusmaksuksi, äitiysraha raskausrahaksi).

Lisäksi hallituksen esitys kassan sääntöjen lisäetuutta koskevan § 13 kohtien 1a, 4a ja 4b muuttamiseksi ehdollisena, mikäli eduskunta hyväksyy sairausvakuutuslain muuttamista koskevan hallituksen esityksen HE 237/2022. Esitys koskee yksityistä sairaudenhoitoa ja poistaa Kela-korvauksen lääkärin toimenpidepalkkiosta, tutkimuksesta ja hoidosta sekä fysioterapiasta, lisäksi erikoislääkäripalkkion Kela-korvaus puolittuu. Sääntömuutoksessa poistetaan Kela-korvauksen osuus prosentista ja teksti osuudet, joissa viitataan Kela-korvaukseen.

Hallitus esittää muutosta 4 § 2 momenttiin (siirretty uusissa säännöissä 3 mom.), jossa poistetaan puolisojäsen. Perusteluina on, että kassalla ei ole enää yhtään puolisoa vakuutettuna ja että puoliso on ollut aina oikeutettu vain sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin, eikä hänellä ole ollut oikeutta kassan maksamiin lisäetuuksiin. Tähän liittyen poistetaan myös 4 § 10 momentti liittyen puolisojäsenen tuloihin.

-4 §: lisätään kappale, miten kassa tiedottaa uudelle vakuutetulle säännöistä ja miten kassa tiedottaa vakuutetuille sääntömääräyksistä ja -muutoksista.

-8 § 2 mom.: poistetaan lause ”Hallituksella on oikeus harkita maksun perustana olevan eläketulon määrä, mikäli jäsen ei toimita kassalle maksun määräämistä varten tarvittavia tietoja.” Perusteluna on saman pykälän ensimmäinen lause, joka edellyttää vakuutettua toimittamaan tarvittavat tiedot.

-10 § kohta 4 korvataan uusilla termeillä muotoon 4) raskausrahaa, erityisraskausrahaa ja vanhempainrahaa, poistetaan kohdat 5 ja 6, kohta 7 siirtyy kohdaksi 5.

-13 §: sana lapsiperheenjäsen muutetaan muotoon perheenjäsenvakuutettu, mikäli aiemmin esitetty muutos 4 § 2 ja 10 momenttiin hyväksytään tehtäväksi.

-13 § muutetaan ehdollisena, mikäli eduskunta hyväksyy sairausvakuutuslain muuttamista koskevan hallituksen esityksen HE 237/2022, kohtia 1a), 4a) ja 4 b). Mainituissa kohdissa muutetaan ehdollisena korvausprosentteja siten, että niistä on vähennetty poistuvan Kela-korvauksen osuus. Prosentti muuttuu kaikissa kohdissa vakuutetuilla 75 %:sta 65 %:iin ja perheenjäsenvakuutetuilla 50 %:sta 40 %:iin. 1a-kohdassa lisätään ehdollisena ”Lääkärin toimenpidemaksut eivät kuulu korvauksen piiriin.”, 4b-kohdassa poistetaan ehdollisena ”…silloin kun, tutkimus ja hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattava.”

-13 § 1a ja 4 a -kohdissa poistetaan ”Yksittäistapauksissa hallitus voi korvata 300 euron ylittäviä kustannuksia, mikäli katsoo sen kohtuulliseksi.”

-13 § kohta 2 b) poistetaan; ”(keskussairaalan erikoismaksuluokan maksu ja) yksityisen sairaanhoitolaitoksen maksu joko kokonaan tai osaksi, mikäli hallitus yksittäistapauksessa katsoo siihen kohtuulliseksi suostua ja ellei hoito ole 1-7 kohdan nojalla muutoin korvattavaa;”

-13 § kohtaan 4a lisätään; ”Tutkimuspaketit eivät kuulu korvauksen piiriin.”

-13 § 14 mom.: lisätään kohta 2) yksityisessä terveydenhuollossa suoritettu tutkimus tai annettu hoitoon tapahtunut yksityisessä terveydenhuollossa annetun lain (152/1990) tarkoitetussa yksityisessä terveydenhuollon toimintayksikössä.

-13 § 19 mom.: ”kassankokousvuoden kustannusten nousua vastaaviksi” korvataan ”elinkustannusindeksiä vastaavaksi”

-15 §: ”kassankokousvuoden kustannusten nousua vastaavaksi” korvataan ”elinkustannusindeksiä vastaavaksi”

-20 § 4 mom.: lisätään kappale, ”Ennen etuuden epäämistä tai alentamista on vakuutettua tai edunsaajaa kuultava sekä huomioitava vakuutetun tai edunsaajan menettely asiassa ja maksetun etuuden määrä.”

-24 § 1 mom.: lisätään lause ”Aiheettomasti maksetun lisäetuuden perinnässä on noudatettava hyvää perintätapaa” ja 24 § 3 mom.: lisätään ”, jos vakuutettu tai edunsaaja siihen suostuu.”

-25 §: lisätään muutoksenhakua koskevat valitusaika sekä kanneajat ja -paikka

-27 § 4 mom.: poistetaan, ”Jos käyttörahasto on muodostunut niin suureksi, että se on yli 20 % täyden vararahaston määrästä, kassan on ryhdyttävä toimenpiteisiin joko näiden sääntöjen mukaisten lisäetuuksien lisäämiseksi tai maksujen alentamiseksi.” , on vapaaehtoinen ja samassa pykälässä on jo riittävästi määritelty mihin käyttörahastoa voidaan käyttää.

-29 §: korjataan lakiviittaus ja selkeytetään sanamuotoa

-30 §: korjataan lakiviittaus

-31 §: poistetaan tilintarkastajien ikäraja

-33 §: lisätään, ”…ja käyttää puhevaltaa. Kassankokoukseen ei voi osallistua postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.”

-34 §: poistetaan, ”Asiamiehenä voi toimia ainoastaan kassan toinen jäsen ja hänellä on oikeus edustaa enintään kolmea jäsentä.” ja lisätään ”Asiamiehellä on oikeus edustaa enintään yhtä vakuutettua.” Poistetaan, ”Kassankokouksessa ei saa käyttää avustajaa.”

-35 §: muutetaan kohtaa 2, ”… tuloslaskelman ja taseen…” tilalle ”…edellisen vuoden tilinpäätöksen…” ja kassanjohtaja korvataan toimitusjohtajalla.

-37 §: uusi pykälä, siirretään teksti tähän voimassa olevien sääntöjen 40 § 2 momentti. Tästä eteenpäin §-numerointi muuttunut vastaavasti!

-38 § 2 mom. (voimassa olevien sääntöjen 37 § 2 mom.): korvataan lauseella. ”Kassankokouksen kokouskutsu julkaistaan kassan kotisivuilla ja työnantajien ilmoitustauluilla tai intrassa. Kassan muut tiedotteet julkaistaan kassan kotisivuilla.”

-39 §: lisätään ”kokousaika ja -paikka” ja ”Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista, on muutoksen pääasiallinen sisältö mainittava kokouskutsussa.”

-42 §: lisätään: ”Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.” sekä ”Vakuutetuilla on oikeus saada jäljennös pöytäkirjasta ja sen liitteistä.”

-43 §: poistetaan, hallituksen jäsenen ikää koskeva lause. Lisätään lause ”Hallituksen jäsennelle ja varajäsenelle maksetaan kokouspalkkio, jonka määrästä päättää kassankokous.”

-45 §: lisätään säännös, ettei toimitusjohtaja voi toimia hallituksen puheenjohtajana.

-48 §: lisätään ”…lisäetuuskorvauksia koskevissa asioissa.”

-50 §: muokataan sanamuotoa tarkemmaksi, lisätään lause ”Kassan on sopeutettava toimintansa sellaiseksi, että toiminta on mahdollista ilman lainanottoa.” ja muutetaan 2 mom. muotoon ”Kassa saa kuitenkin ottaa tilapäisesti lyhytaikaisia lainoja maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Kassa ei saa antaa takausta.”

-52 §; otsikkoon ja pykälään lisätään ”…ja sulautuminen” ja ”…tai sulautua”

-53 §: lisätään 1 mom., muokataan kohtaa 1 ja lisätään kohdat 3 ja 4, pykälä kokonaisuudessaan on kirjoitettu vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä.

-54 §: muutetaan selvitystilan tarkastelujakso 60 kuukaudesta 36 kuukaudeksi; perusteluna on, että tältä lyhyemmältä jaksolta on mahdollista saada riittävät ja luotettavat tiedot perityistä ja maksetuista vakuutusmaksuista.

 

7.    Muut esille tulevat asiat;

8.    Kokouksen päättäminen

 

Sääntömuutosesitys on nähtävillä kassassa 21.11.-28.11.2022 sopimuksen mukaan. Puh. 045 235 4750 tai iittalan.sairauskassa(at)outlook.com

Hallituksen jäsenistä erovuorossa: Tanja Lasaroff (Eila Ilmen-Punkari), Jari Vahekoski (Anne Ovaskainen)

 

Hämeenlinnassa 16.11.2022

 

Iittalan lasitehtaan sairauskassan hallitus                    ----------------------------------------------------------------------------------------

LOMAUTUKSIIN LIITTYVÄ KASSAN INFO

Jäsenyys sairauskassassa jatkuu normaalisti myös lomautusaikana. Sairauskassan jäsenmaksu lomautusaikana on 25 euroa/kk.

Työnantajan kanssa on sovittu, että työnantaja perii lomautusajan jäsenmaksut työhön paluun jälkeen palkasta ja tilittää ne sairauskassalle.

Kysy tarvittaessa lisää sairauskassasta!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------